S pani magistrou Zuzanou Koišovou, učiteľkou matematiky a psychológie na gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovovom sme sa zhovávrali o drogovej prevencii ako aj o tom, prečo si pre spoluprácu v tejto oblasti vybrala aj združenie Slovensko bez drog.

___  

Ako ste sa dozvedeli o prednáške PRAVDA O DROGÁCH? 
Ako koordinátor prevencie pripravujem na začiatku roka plán aktivít na  celý školský rok. Našla som na internete web stránku Slovensko bez drog, zaujala ma možnosť bezplatnej prednášky a rezervovala som termíny pre našich žiakov. Vzhľadom na pandemickú situáciu som privítala ústretovosť realizačného tímu, vďaka čomu sme besedu mohli realizovať online formou. 

Čo Vás presvedčilo, aby ste nás pozvali do školy? 
Som zvedavý človek a na Vašej web stránke som našla množstvo pozitívnych ohlasov a ďakovných listov zo škôl, ktoré Vašu prednášku absolvovali. Beseda PRAVDA O DROGÁCH ma zaujala už svojím názvom – nenašla som podobnú ponuku a rozhodla som sa, že chcem ísť do toho so svojimi žiakmi.

Ako na Vás pôsobila prednáška? 
Prednáška ma úplne pohltila – prednášajúca Mgr. Botlíková svojím prístupom zaujala nielen mňa, ale hlavne mojich žiakov. Nebola to iba prednáška – bola to hlavne beseda. Prednášajúca zapájala žiakov do diskusie a snažili sa nájsť pravdu o drogách spolu. Veľmi pútavo a nevtieravo prešli danou tematikou spolu.

Ako hodnotíte reakcie Vašich žiakov? 
Po absolvovaní besedy som žiakom zadala dotazník na spätnú väzbu a ich hodnotenia boli pozitívne a dožadovali sa pokračovania. V druhej časti besedy, ktorú sme si dohodli, prednášajúca reagovala v diskusii na otázky žiakov a spolu sa k PRAVDE O DROGÁCH prepracovali ešte hlbšie.

Výstup z úlohy, ktorú zadala Mgr. Koišová svojim žiakom po besede PRAVDA O DROGÁCH

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti drogovej prevenciu u mládeže na Slovensku? 
Som koordinátorka prevencie a snažím sa u nás v škole realizovať preventívne programy zamerané na rôzne oblasti rizikového správania. Ako škola spolupracujeme s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a koordinátormi prevencie policajného zboru, ktorí k nám pravidelne dochádzajú a realizujú besedy, zamerané napríklad na látkové aj nelátkové závislosti. Spolupracujem s učiteľmi na škole a spolu sa formou mimoškolskej činnosti snažíme zapojiť našich žiakov do aktívneho trávenia voľného času. Formou športových podujatí podporujeme u žiakov zdravý životný štýl a realizujeme besedy zamerané aj na zdravú výživu a psychohygienu pracovného dňa. V rámci našej aktivity – Školská vedecká konferencia – sa mnohí žiaci vo svojich prácach venujú problematike prevencie, vzniku závislosti, zdravého životného štýlu a výsledky svojich odborných prác prezentujú pred celou školou.

Čo je podľa Vás veľkým pozitívom v drogovej prevencii na Slovensku a čo vnímate ako nedostatočné? 
Hlavným pozitívom na Slovensku je, že sa téma drogovej prevencie stále viac otvára, že sa nájdu organizácie a spoločenstvá, ktorých hlavnou prioritou je chrániť mladých ľudí pred sebazničením. Myslím, že práve Slovensko bez drog veľmi pomáha svojimi aktivitami, rozhovormi, besedami, videami, brožúrkami…
Pri drogovej prevencii mi chýba vplyv rodiny – informovanosť samotných rodičov a ich preventívny vplyv na deti. Myslím, že je dôležité dať rodičom malých detí návod, ako s deťmi v rámci rodinnej výchovy rozprávať o drogovej problematike – otvorene a bez zábran. Možno by stálo za zváženie vytvoriť výchovný predmet pre žiakov ZŠ zameraný na prevenciu drogovej závislosti, prevenciu šikany, kyberšikany, prevenciu vzniku porúch príjmu potravy, prevenciu pred násilím a pod.
Určite by som uvítala viac peer programov (vrstovnícky program, kde je podstatou prenos informácií a skúseností na horizontálnej sociálnej úrovni (kamarát, spolužiak, vrstovník) zameraných na drogovú prevenciu.

Na prednášku PRAVDA O DROGÁCH máme od žiakov ZŠ a SŠ pozitívne ohlasy. Vy ste sa prednášky osobne zúčastnila ako pedagóg, čo je podľa Vás dôvod, prečo žiaci vnímajú prednášku tak pozitívne?
Počas prednášky som nemusela vynakladať žiadne úsilie, aby som udržala pozornosť – prednáška ma zaujala svojím obsahom a aj formou. Podobne som to vnímala u svojich žiakov – nebol to monológ prednášajúceho, neboli to hrozby ani zastrašovanie, ako sa to pri prednáškach podobného typu občas stáva. Bola to výborne vedená a perfektne pripravená diskusia, ktorou Mgr. Botlíková zaujala celú skupinu žiakov. Keďže im nevnucovala svoje názory, ale spoločne objavovali PRAVDU O DROGÁCH, žiaci mali možnosť slobodne vyjadriť svoj názor, postoj aj skúsenosti. Vzájomne sa s prednášajúcou obohacovali. Ako som sa zo spätnej väzby dozvedela, žiakom sa podarilo vytvoriť si názor na drogy. Spoznali riziká ich užívania, ich vplyv na telo aj myseľ. Našli viaceré cesty, ako drogám povedať NIE a dostali pravdivé odpovede na svoje otázky – ďakujeme!!!

 
ČO NAPÍSALI ŽIACI Z GYNMNÁZIA VO VRBOVOM PO BESEDE PRAVDA O DROGÁCH

„Bola by som veľmi rada, keby sme mali možnosť najmenej ešte raz sa stretnúť s pani, aby nám mohla objasniť dalšie problematiky ohľadom drog. Táto beseda bola najlepšia, najzaujímavejšia a najnáučnejšia,  akú som kedy mala.“

—–

„Dala mi pohľad na drogy, ktorý som predtým moc nevnímala. dozvedela som sa čo spôsobujú drogy, ako z nich človek oblbne, ako sa rýchlo začne závislosť, ako zmiznú na chvíľu problémy ked užijeme drogu ale potom sa problém stane horším a horším, potom prekvapilo ma ako hovorila že drogy sú jedy.. takto som sa nad tým nikdy nezamýšľala a je to veľká pravda.“

—–

„Beseda bola veľmi pútavá, a tak by som rád ďalej pokračoval vo vzdelávaní sa o tejto téme.“

—–

„Páčilo sa mi, že nám pani nepovedala len ‚drogy sú zlé‘ a ‚neberte ich, pretože škodia‘, ale vysvetlila nám ako škodia, čo spôsobujú a hlavne prečo sa ľudia stávajú závislými. Zároveň to podala interaktívnou formou, komunikovala s nami a uvádzala príklady aj z reálneho života. Bolo to vážne dobré a bavilo ma to.“

 

Reakcie žiakov po prvej besede PRAVDA O DROGÁCH

Zdieľať na Facebooku