2 % z daní


 
Prečo je potrebné o drogách s deťmi hovoriť?

Drogy (legálne – alkohol, cigarety a lieky pôsobiace na myseľ, aj nelegálne – marihuana, pervitín, extáza, kokaín, LSD, heroín, atď.) sú problémom dnešnej spoločnosti. Tým, že ovplyvňujú schopnosť ľudí vnímať skutočnú realitu, sú drogy častou príčinou nesprávneho konania, hádok, nehôd, zranení a neraz aj smrti. Ich užívanie spôsobuje mnoho problémov. Pre užívateľov samotných, pre ich rodiny a v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť. Ľudia sú pod vplyvom drog menej produktívni. Svojím konaním často spôsobujú náklady, ktoré platíme my všetci. Zásahy polície, lekárske ošetrenia, odvykacie zariadenia, prevádzka väzníc – to všetko platíme z našich daní.

Počet žiakov 7, 8 a 9 ročníka ZŠ, ktorí vyskúšali nelegálnu drogu, sa zvýšil zo 16% v roku 2009 na 22% v roku 2012! Nárast za 3 roky o 36 %. V roku 2015 malo skúsenosti s nelegálnymi drogami až 39,8% chlapcov a dievčat vo veku 16 -19 rokov. Zo skupiny 15-ročných užívalo, alebo malo skúsenosti s nelegálnymi drogami, 19,4% detí. Pri 18-ročných to bolo už 46,8%. Legálne drogy ako napríklad alkohol nezaostávajú, hoci našou prácou dosahujeme v tomto trende zlepšenia. Znepokojivé čísla. Avšak, aj vďaka práci Slovenska bez drog – prostredníctvom aktívnej prevencie – sa darí tento trend znižovať! Viz tieto grafy. (Pozn.: Európsky prieskum, z ktorého vychádzajú aj tieto čísla sa robí iba každých päť rokov. Z tohto dôvodu nemáme ešte možnosť zobraziť najauktálnejšie grafy)

Aké sú naše ciele?

Naším cieľom je odovzdať žiakom základných a stredných škôl na Slovensku úplné a správne informácie o tom, ako drogy ovplyvňujú fungovanie tela a mysle človeka. Zabezpečiť, aby týmto informáciám porozumeli, vedeli s nimi pracovať a mali šancu vybrať si svoju vlastnú cestu k tomu, ako byť v živote naozaj šťastní.

Chceme, aby deti a mladí dospievajúci rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie, nech už to je nuda či zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo nezhodu s priateľmi, rodičmi… .

Tento cieľ napĺňame pomocou prednášky s názvom PRAVDA O DROGÁCH, na ktorej sa so žiakmi druhého stupňa základných škôl a stredných škôl rozprávame o živote, o drogách – dávame im pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch, ako aj o tom, prečo a ako drogy škodia. Prednáška pozostáva z 10 tém – právd o drogách.
V rámci nich rozoberáme, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou atď.

Drogovo závislí znamenajú pre budúcnosť zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšenú kriminalitu, zvýšené náklady na sociálnu starostlivosť. Riešením je prevencia vo veku, keď si deti vytvárajú životné postoje a hodnoty.

Chceme, aby tieto informácie deti dostali skôr, ako sa k nim dostanú falošné a účelové informácie od tých, čo na drogách zarábajú, alebo tých, čo ich užívajú.

Naše výsledky

Od septembra 2009 do dnes sme urobili viac ako 9 900 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 284 000 detí. Počet prednášok a počet, detí ktoré sa ich zúčastňujú, chceme aj naďalej zvyšovať. Aktuálne počty nájdete TU.

Dobrou správou pre Slovensko je, že podľa prieskumu ESPAD, ktorý sa uskutočnil v roku 2019, pokleslo prvýkrát v histórii užívanie drog na Slovensku vo všetkých kategóriách detí na ZŠ a SŠ. Sme presvedčení, že sme k tejto situácii prispeli našimi prednáškami ja my.

Jediným zdrojom príjmov, ktoré nám umožňujú robiť drogovú prevenciu na školách, sú prostriedky získané z vašich 2% z daní, prípadne individuálne dary a príspevky od rodičov, sponzorov a všetkých tých, ktorí v našej práci vidia zmysel. Venujte nám i Vy svoje 2% z daní a staňte sa spolutvorcom lepšej budúcej generácie na Slovensku. 

Vaše 2% z daní umožnia, aby si naše prednášky vypočulo ešte viac detí a aby počty našich prednášok a počty detí na nich aj naďalej rástli. Toto nevyhnutne povedie k znižovaniu percenta detí, ktoré siahnu po droge, či už zo zvedavosti, z nudy, zo zábavy alebo ako po nástroji na „riešenie“ nejakého problému.

Svojou podporou pomôžete nielen pri vytváraní budúcnosti pre naše deti, ale aj pri vytváraní bezpečného prostredia pre seba.

Drogová závislosť ohrozuje život a budúcnosť každého z nás.
Preto sa jej snažíme predchádzať.
Pomôžte nám v tejto aktivite..

 

Potvrdenie našej registrácie ako oprávneného prijímateľa 2% nájdete nájdete tu.

Ak ste zamestnanec v pracovnom pomere, tak predvyplnené tlačivo na zaslanie 2% nájdete tu.

Ak ste podnikateľ a budete podávať daňové priznanie, na konci daňového priznania, v časti o darovaní 2% z daní, vpíšte nasledovné údaje:

Obchodné meno (Názov): Slovensko bez drog
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42176603
Sídlo: Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Viac všeobecných informácií ohľadne poukazovania 2% nájdete ako právnická osoba tu a ako fyzická osoba tu.

.

4 kroky ako poslať 2% z daní Slovensku bez drog

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Odpracovali ste v roku 2022 minimálne 40 hodín ako dobrovoľník?  Ak áno, môžete nám poslať až 3% z daní. Postačí Vám na to takéto Potvrdenie od organizácie, v ktorej ste pracovali ako dobrovoľník/dobrovoľníčka.
  3. Vyplňte toto Vyhlásenie (naše údaje sú predvyplnené)
  4. Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám dal zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 3) doručte do 30.4.2024 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Zoznam daňových úradov nájdete tu. Ak poukazujete 3 % z daní, priložte aj Potvrdenie z bodu 2.

A je to! Ďakujeme vám 🙂