2 % z daní


 
Prečo je potrebné o drogách s deťmi hovoriť?

Drogy (legálne – alkohol, cigarety a lieky pôsobiace na myseľ, aj nelegálne – marihuana, pervitín, extáza, kokaín, LSD, heroín, atď.) sú problémom dnešnej spoločnosti. Tým, že ovplyvňujú schopnosť ľudí vnímať skutočnú realitu, sú drogy častou príčinou nesprávneho konania, hádok, nehôd, zranení a neraz aj smrti. Ich užívanie spôsobuje mnoho problémov. Pre užívateľov samotných, pre ich rodiny a v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť. Ľudia sú pod vplyvom drog menej produktívni. Svojím konaním často spôsobujú náklady, ktoré platíme my všetci. Zásahy polície, lekárske ošetrenia, odvykacie zariadenia, prevádzka väzníc – to všetko platíme z našich daní.

Počet žiakov 7, 8 a 9 ročníka ZŠ, ktorí vyskúšali nelegálnu drogu, sa zvýšil zo 16% v roku 2009 na 22% v roku 2012! Nárast za 3 roky o 36 %. V roku 2015 malo skúsenosti s nelegálnymi drogami až 39,8% chlapcov a dievčat vo veku 16 -19 rokov. Zo skupiny 15-ročných užívalo, alebo malo skúsenosti s nelegálnymi drogami, 19,4% detí. Pri 18-ročných to bolo už 46,8%. Legálne drogy ako napríklad alkohol nezaostávajú, hoci našou prácou dosahujeme v tomto trende zlepšenia. Znepokojivé čísla. Avšak, aj vďaka práci Slovenska bez drog – prostredníctvom aktívnej prevencie – sa darí tento trend znižovať! Viz tieto grafy.

Ako pokračovať, aby bola budúcnosť stále lepšia?

Drogy pre budúcnosť znamenajú zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšenú kriminalitu, zvýšené náklady na sociálnu starostlivosť. Riešením je prevencia vo veku, keď si deti vytvárajú životné postoje a hodnoty.

Hlavným a jediným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov základných škôl a študentov stredných škôl dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog.

Chceme, aby tieto informácie deti dostali skôr, ako sa k nim dostanú falošné a účelové informácie od tých, čo na drogách zarábajú, alebo tých, čo ich užívajú.

Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu, alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo nezhodu s priateľmi či rodičmi…).

Aké sú naše ciele?

Náš cieľ napĺňame formou protidrogovej preventívnej prednášky s názvom PRAVDA O DROGÁCH, na ktorej žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom SŠ poskytujeme fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch, ako aj o tom, prečo a ako drogy škodia. Prednáška pozostáva z 10 tém – právd o drogách. V rámci nich rozoberáme, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou atď.

Naše výsledky

Od septembra 2009 do decembra 2021 sme urobili 9 330 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 273 000 detí. Počet prednášok a počet, detí ktoré sa ich zúčastňujú, chceme aj naďalej zvyšovať. Aktuálne počty nájdete TU.

Dobrou správou pre Slovensko je, že podľa prieskumu ESPAD, ktorý sa uskutočnil v roku 2019, pokleslo prvýkrát v histórii užívanie drog na Slovensku vo všetkých kategóriách detí na ZŠ a SŠ. Sme presvedčení, že sme k tejto situácii prispeli našimi prednáškami ja my.

Ciele pre rok 2022

V prednáškach na základných a stredných školách budeme pokračovať. Našim cieľom je prekročiť hranicu 280 000 detí, ktoré si vypočujú našu prednášku na 9500 prednáškach. Tiež máme v pláne dokončiť výrobu DVD a komplexného manuálu pre pedagógov, ktorý budú môcť využívať ako učebný materiál pre drogovú prevenciu na základných školách (napríklad na hodinách etiky).

Jediným zdrojom príjmov, ktoré nám umožňujú robiť drogovú prevenciu na školách, sú prostriedky získané z vašich 2% z daní, prípadne individuálne dary a príspevky od rodičov, sponzorov a všetkých tých, ktorí v našej práci vidia zmysel.

Vaše 2% z daní umožnia, aby si naše prednášky vypočulo ešte viac detí a aby počty našich prednášok a počty detí na nich aj naďalej rástli. Toto nevyhnutne povedie k znižovaniu percenta detí, ktoré siahnu po droge, či už zo zvedavosti, z nudy, zo zábavy alebo ako po nástroji na „riešenie“ nejakého problému.

Svojou podporou pomôžete nielen pri vytváraní budúcnosti pre naše deti, ale aj pri vytváraní bezpečného prostredia pre seba.

Drogová závislosť ohrozuje život a budúcnosť každého z nás.
Preto sa jej snažíme predchádzať.
Pomôžte nám v tejto aktivite..

Potvrdenie našej registrácie ako oprávneného prijímateľa 2% nájdete nájdete tu.

Ak ste zamestnanec v pracovnom pomere, tak predvyplnené tlačivo na zaslanie 2% nájdete tu.

Ak ste podnikateľ a budete podávať daňové priznanie, na konci daňového priznania, v časti o darovaní 2% z daní, vpíšte nasledovné údaje:

Obchodné meno (Názov): Slovensko bez drog
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42176603
Sídlo: Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Viac všeobecných informácií ohľadne poukazovania 2% nájdete ako právnická osoba tu a ako fyzická osoba tu.

.

4 kroky ako poslať 2% z daní Slovensku bez drog

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Odpracovali ste v roku 2022 minimálne 40 hodín ako dobrovoľník?  Ak áno, môžete nám poslať až 3% z daní. Postačí Vám na to takéto Potvrdenie od organizácie, v ktorej ste pracovali ako dobrovoľník/dobrovoľníčka.
  3. Vyplňte toto Vyhlásenie (naše údaje sú predvyplnené)
  4. Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám dal zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 3) doručte do 30.4.2022 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Zoznam daňových úradov nájdete tu. Ak poukazujete 3 % z daní, priložte aj Potvrdenie z bodu 2.

A je to! Ďakujeme vám. 🙂